پروره تله‌کاببن در عمان در باغ گیاهی منطقه الخوض احداث می‌شود

پروره تله‌کاببن در عمان در باغ گیاهی منطقه الخوض احداث می‌شود
پروره تله‌کاببن در عمان در باغ گیاهی منطقه الخوض احداث می‌شود

پروره تله‌کاببن در عمان در باغ گیاهی منطقه الخوض احداث می‌شود

اولین پروره تله‌کاببن در عمان در باغ گیاهی منطقه الخوض احداث می‌شود.

 

قرار است این باغ گیاهی بزرگ‌ترین از نوع خودش در خاورمیانه باشد.

پروره تله‌کاببن در عمان در باغ گیاهی منطقه الخوض احداث می‌شود
مجان أرض المستقبل - رنت ماشین عمان