اقتصاد عمان

اطلاعات اجمالی از اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

اقتصاد عمان

اقتصاد عمان تاحد زیادی متكی به درآمدهای نفتی است . درحال حاضر برابر آمارهای موجود 68 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور را عایدات نفتی تشكیل می دهد.

حجم درآمدهای نفتی عمان دربودجه سال 2011 به میزان 4956 میلیون ریال عمانی ودرآمدهای گازی آن درهمین سال 920 میلیون ریال عمانی است كه 13 درصد از درآمد ناخالص داخلی این كشوررا دربرمی گیرد. سیاست های اقتصادی عمان درقالب برنامه پنجساله اقتصادی به اجرا درمی آید . سال 2011 اولین سال برنامه هشتم توسعه اقتصادی عمان برای دوره ( 2010-2015 ) بود. برابر این برنامه عمان راهبردهای كلان؛

ثبات اقتصادی ومالی ، تغییر نقش دولت دراقتصاد و گسترش مشاركت بخش خصوصی ( راهبرد خصوصی سازی) ، تنوع منابع اقتصادی درآمد ملی ، جهانی سازی اقتصاد عمان (عمان در اكتبر 2000 میلادی به سازمان تجارت جهانی ملحق شده است ) ، ارتقاء مهارت نیروی كارعمان و توسعه منابع انسانی.

بخش صنعت سنگ بنای راهبرد بلند مدت توسعه كشور ( 2020-1996 ) برای نیل به تنوع منابع درآمدملی و كاهش وابستگی به نفت است . برنامه هفتم توسعه عمان شرایط بسیارمناسبی را برای سرمایه گذاران خارجی پیش بینی كرده است .

مجتمع " دهكده دانش " درمسقط جهت توسعه ظرفیت های فنآوری شركت های عمانی با تشریك مساعی مؤسسات ژاپنی و آلمانی تاسیس و گسترش یافته است.

شهروندان عمانی از استاندارد های مناسب معیشتی برخوردارند ، با این حال به دلیل ذخایر محدود نفتی ، آینده نامطمئنی را درپیش رودارند.

منابع دیگر درآمدی در عمان :منابع كشاورزی و صنعتی تنها یك درصد ازدرآمدهای صادراتی عمان را دربرمی گیرد ، اما تنوع درآمدی یكی از اولویت های دولت عمان است.

بیشترین محصولات كشاورزی عمان ؛ خرما، لیموترش ، حبوبات وسبزیجات است ولی باتوجه به مساحت یك درصدی زیركشت اراضی ، عمان همچنان یك وارد كننده تمام عیار محصولات غذائی است.

عمان دارای ذخائر نفتی اثبات شده نفت به میزان 5/5 میلیارد بشكه میباشد كه این كشور را دررتبه بیست و چهارم دربین كشورهای نفت خیز قرار می دهد.

ذخایر گازی اثبات شده عمان 5/849 میلیارد مترمكعب می باشد و بدین لحاظ دررتبه 28 كشورهای جهان قراردارد.

منابع معدنی عمان :منابع معدنی عمان مشتمل بركرومیت ، دولومیت، روی، سنگ آهك، سنگ گچ ، سیلیكون ، مس، طلا، كبالت و آهن می باشد.

صنایع معدنی عمان درخصوص بعضی ازمنابع فوق بعنوان بخشی ازتوسعه ملی ، سهم حوزه معدن را درتولید ناخالص ملی و نیز ایجاد اشتغال افزایش داده است .

مطالعات اقتصادی انجام شده بر روی معادن سیلیس دروادی بووا و ابوتن درمنطقه وسطا ، وجود 28 میلیون تن سیلیس را دردوسایت مزبور تایید می كند.

بعلاوه دیگرمطالعات صورت گرفته برای تولید منیزیم ازسنگ معدن دولومیت ، طرح فرآوری مشتقات سنگ آهن ، پروژه تهیه نقشه های زمین شناختی منطقه شرقیه ، طرح اقتصادی طلای قابل بهره برداری معادن طلا ومس درناحیه قایزین ، مطالعه برروی مواد اولیه سیمان درولایت های دقم وصور برای بهره برداری درصنعت سیمان عمان و بررسی ها برای ساختمان جدید آزمایشگاه موادمعدنی درمنطقه قلا از استان مسقط از فعالیتهای حوزه معدن می باشد.

صنایع عمانشركت های صنعتی صحار، صور، نزوی، وبریمی منابع لازم را برای گسترش صنایع تامین می كنند. تامین گازطبیعی برای شركت های صنعتی صحار و صلاله درگسترش صنایع متكی به منابع عظیم انرژی بسیار مؤثراست . معافیت مالیاتی بعنوان محركی در سرعت بخشیدن به گسترش این شهركها اعطا می شود. با این اوصاف سهم 15% درتولید ناخالص داخلی برای بخش صنعت تا 2020 پیش بینی می شود.

برنامه های توسعه عماناقتصاد عمان بواسطه مجموعه ای ازبرنامه های توسعه از آغاز سال 1976 بطور اصولی متحول گردیده است. بافرمان سلطان قابوس چشم انداز 2020 برای اقتصاد عمان تهیه گردیده است . این چشم انداز 25 ساله ازپایان اولین مرحله برنامه توسعه ای عمان یعنی ( 1995 – 1970 ) آغاز ودرراستای حفظ و تامین رشد و رفاه عمان اهداف بلند مدتی را دنبال میكند.

موافقت نامه تجارت آزاد با آمریكا كه ژانویه 2009 رسمیت یافته ، موانع تعرفه ای كلیه كالاهای مصرفی و صنعتی را رفع نموده و حمایت قوی از سرمایه گذاری تجاری خارجی را درعمان تامین می كند.

برخی از شاخص های اقتصادی عمان : درآمدهای حاصل ازسرمایه گذاری های دولتی عمان درسال 2011 میلادی 480 میلیون ریال عمانی بوده است كه تغییر 10 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

- تولید ناخالص داخلی : بیش از 66 میلیارد دلار

- میانگین درآمد سرانه :00 5/21 دلار

- نرخ رشد اقتصادی : حدود 6 درصد .

- نرخ تورم : براساس آخرین آمارها 4/3 درصد . ( كارشناسان علت افزایش تورم را ناشی از روند صعودی قیمت نفت و تراكم اجرای برنامه های توسعه ای عمان میدانند ).

- ذخایرنفت :5/5 میلیارد بشكه .

- ذخایر گاز طبیعی : 5/849 میلیارد مترمكعب .

- ذخایر مس : حدود 15 میلیون تن

- ذخایر سیلیس : 28 میلیون تن

- ذخایر شیلات : 5/4 میلیون تن .

- میزان كل واردات : 2/18 میلیارد دلار

- میزان كل صادرات : 32 میلیارد دلار

شركای مهم تجاری عمان : امارات، ژاپن، ایتالیا، عربستان، انگلیس، آمریكا، چین وكره جنوبی ( سهم ایران درمبادلات تجاری با عمان كمتر از یك درصد میباشد )

اقتصاد عمان
مجان أرض المستقبل - رنت ماشین عمان